nieuws facebook

 

Klik hier voor het nieuws van de Kandelaar

Klik hier voor het nieuws van de PKN Jongeren

Klik hier voor het nieuws over de fonteindiensten

Om de kerkelijke gemeente te blijven informeren is door de kerkenraad afgesproken een aanvulling op de Nieuwsbrief
te maken en dit de Nieuwsflits te noemen. Er zullen geen Privacy gevoelige elementen worden opgenomen.

Hieronder het op dit moment bekende laatste Nieuws.
Voorwoord:
Tekst: Johannes 11: 1-5 en 17-22
1 Er was iemand ​ziek, een zekere ​Lazarus​ uit Betanië, het dorp waar ​Maria​ en haar zuster ​Marta​ woonden –  2 dat was de ​Maria​ die ​Jezus​ met olie ​gezalfd​ heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke ​Lazarus​ was haar broer.  3 De zusters stuurden iemand naar ​Jezus​ met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ​ziek.’  4 Toen ​Jezus​ dit hoorde zei
hij: ‘Deze ​ziekte​ loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de ​Zoon van God​ geëerd zal worden.’  5 Jezus​ hield veel van ​Marta​ en haar zuster, en van ​Lazarus.  6 Maar toen hij gehoord had dat ​Lazarus​ ​ziek​ was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was.  17 Toen ​Jezus​ daar aankwam, hoorde hij dat ​Lazarus​ al vier dagen in het ​graf​ lag.  18 Betanië lag dicht bij ​Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien ​stadie,  19 en er waren dan ook veel ​Joden​ naar ​Marta​ en ​Maria​ gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.  20 Toen ​Marta​ hoorde dat ​Jezus​ onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl ​Maria​ thuisbleef.  21 Marta​ zei tegen ​Jezus: ‘Als u hier was geweest, ​Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.  22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 
Moedige Marta!
Je hebt moed nodig om te blijven geloven als gebeden ‘niet worden verhoord’! En Marta heeft die moed. Ze wordt vaak als (te) bezige bij afgeschilderd in vergelijking met haar zus Maria. Maar op haar manier is Marta een gelovige!
En wat voor één! Jezus verschijnt niet op haar nadrukkelijke bericht dat haar broer Lazarus doodziek is. En waarschijnlijk heeft ze bericht terug gekregen van Jezus reactie: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood,…’ Hoopvolle woorden. Maar wel een harde realiteit als Jezus pas vier dagen na zijn begrafenis verschijnt. Velen van ons zouden
Jezus nooit meer willen ontmoeten! Marta wel! Sterker nog, zodra ze maar verneemt dat Jezus in de buurt is, zoekt zij hem op voor een privé gesprek. Daarin klinkt geen enkel verwijt! Wel de constatering dat de dood van haar broer voorkomen had kunnen worden als Jezus eerder was verschenen. Maar ook nu nog is Marta vol vertrouwen: ‘zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ We weten niet altijd ‘waarom de dingen gaan zoals ze gaan?’. De uitdaging is te blijven vertrouwen dat God nog steeds iets kan en wil met die situaties, waar wij geen touw meer aan
weten vast te knopen!! Er is moed voor nodig die uitdaging aan te gaan. En juist Jezus zelf daagt haar en ons hiertoe uit!


Dienst zondag 29 maart 2020, Terugkijken
Vanaf zondag worden er kerkdiensten opgenomen en uitgezonden vanuit ‘De Kandelaar Holten’. We trekken hierin
als Dorpskerk en De Kandelaar gezamenlijk op. Dus alle drie protestantse voorgangers zullen bij toerbeurt voorgaan.
U kunt deze diensten volgen of terugkijken vanaf zondag 29 maart 2020 via Kerkdienstgemist. Ga hiervoor naar:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933. Dit kan met de pc, laptop, tablet en smartphone.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933-Gereformeerde-kerk-de-Kandelaar
De dienst van afgelopen zondag
Een ieder die de diensten van afgelopen zondag 22 maart of zondag 29 maart 2020 niet heeft kunnen beluisteren en
over een internet aansluiting beschikt, kan de dienst terugluisteren op:
https://www.kandelaarholten.nl/kerkdienst-gemist-2020/.

Pastorale zorg:
Uiteraard kunt u contact opnemen met uw/jouw eigen wijkouderling of met mij.
Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 06-44730150 of via e-mail gertvherk@gmail.com.
Gert van Herk.
Let op elkaar
Het is belangrijk om in de hectiek van het coronavirus een beetje op elkaar te letten. De stroom aan verontrustende berichten in de media, de afgekondigde maatregelen en het paniekgedrag kunnen overweldigend zijn en mensen bang maken. Als gemeente van Jezus Christus wordt ons vaak verteld dat we niet bang hoeven te zijn. Maar we blijven mensen. Het kan dan goed zijn op elkaar te letten. Pak de nieuwe kerkgids erbij en bel eens een gemeentelid uit je straat, buurt op of iemand die zondags naast je of bij je in de bank zit en vraag hoe het gaat, zowel geestelijk als praktisch. Een telefoongesprekje kan soms veel betekenen. 
De kerkenraad
Meeleven met elkaar door ……. 
Op woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur worden de kerkklokken geluid. Dit als teken van hoop en troost.
Plaats een brandende kaars in de vensterbank en geef een gezicht aan dit teken. Vanuit De Kandelaar roepen wij op, elke woensdagavond vanaf het moment dat de klokken luiden, hieraan mee te doen! Ook wij doen mee!
Geen nieuwsbrief bij u in de buurt?
Voor de bezorging van de Nieuwsbrief en de extra edities hiervan, mogen de leden van De Kandelaar (of hun familie, buren, kennissen) contact opnemen met Dick Beldman telf. (0548) 363348 of 06-13568202. Mensen zonder e-mail kunnen hiervan gebruikmaken. Op deze manier blijven gemeenteleden op de hoogte van alles wat we publiceren.
Dick heeft indien nodig hulp van broer Richard.
PaasChallenge
In april is het Pasen. Holten is met Pasen druk met de paasvuren maar Pasen gaat in de kerk om de kruisiging van
Jezus en Zijn wederopstanding. Op zaterdag 11 april van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een PaasChallenge voor jeugd van 12 tot 16 jaar. We doen verschillende opdrachten, van het oplossen van puzzels tot fysieke uitdagingen. 
Het spel zou dit jaar lijken op een mix van 'Wie is de Mol?' en 'Weerwolven'. Het programma is iets omgegooid, wij als groep zit ieder in zijn eigen huis en hebben contact met elkaar via digitale kanalen. Als jij mee wilt doen moeten we jou wel toevoegen: Laat het weten via de WatchApp groep "Tieneravond" of via de mail activiteiten@kandelaarhol

Om de kerkelijke gemeente te blijven informeren is door de kerkenraad afgesproken een aanvulling op de Nieuwsbrief
te maken en dit de Nieuwsflits te noemen. Er zullen geen Privacy gevoelige elementen worden opgenomen.

Hieronder het op dit moment bekende laatste Nieuws.
Voorwoord:
Psalm 27 – 27 1 Van ​David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie
zou ik bang zijn? 2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij
struikelden, zij vielen. 3 Al trok een ​leger​ tegen mij op, mijn ​hart​ zou onbevreesd zijn, al woedde er een ​oorlog​ tegen
mij, nog zou ik mij veilig weten. 4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het ​huis​ van de HEER
alle dagen van mijn leven, om de ​liefde​ van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn ​tent, hij tilt mij hoog op een
rots. 6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil ​offers​ brengen in zijn ​tent, hem juichend
​offers​ brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER. 7 Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees ​genadig​ en antwoord mij.
8 Mijn ​hart​ zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw
dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. 11 Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden, 12 lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen
met geweld. 13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden?
14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
Veilig bij de HEER
Psalm 27 is ‘de psalm van de dag’ in de gebedsestafette. De woorden van David spreken voor zich. Ik onderstreep
een paar gedachten. Voor wie zou ik vrezen? komt na De Heer is mijn licht en mijn behoud. Angst verdwijnt waar de
Heer onze aandacht heeft/krijgt. Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid’ Ons verlangen om de Heer te zoeken,
komt van de Heer zelf. Daarom mogen we ook vrijmoedig naar Hem toe gaan!! De goedheid van de HEER te zien in
het land der levenden. Hopen op God is niet alleen voor het hiernamaals (dat ook), maar juist ook voor nu: in het
land der levenden! We mogen uitzien naar nieuwe doorbraken van Gods Rijk, hier en nu.
Pastorale zorg:
Uiteraard kunt u contact opnemen met uw/jouw eigen wijkouderling of met mij. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 06-44730150 of via e-mail gertvherk@gmail.com. Gert van Herk.

Avonddiensten:
De geplande avonddiensten tot 1 juni gaan niet door. In juni staan nog een Jongerendienst en de Openluchtdienst bij de Diessenplas gepland. Hierover wordt later een beslissing genomen. We hopen dat deze diensten wel door kunnen gaan.
Dienst zondag 5 april 2020:
09.30 uur. De dienst wordt via internet uitgezonden vanuit De Kandelaar.
De dienst is ook te beluisteren via kerkradio.

Gebed in en voor Holten, gebedsestafette, doe ook mee! Kan nog steeds!
We leven in een bijzondere tijd. De tijd voor Pasen en in een tijd van ‘Corona-crises’. Veel bijeenkomsten en
contacten kunnen in de gemeenten en kerken van Holten niet meer. Gelukkig kijken veel mensen naar elkaar om met
praktische hulp. Dit is ook een goed moment om te bidden voor elkaar. Op weg naar Pasen is inkeer en bezinning
altijd een thema. De liturgische kleur is dan ook paars in deze veertigdagen tijd. En juist nu leven er ook veel zorgen,
kennen mensen onzekerheden en zijn mensen bang dat zij of hun geliefden ziek worden. Een goed moment om
elkaar te dragen in gebeden. Het idee is om samen te bidden voor elkaar. Dit kan ook door de gebedsestafette. Een
uur bidden voor alles wat er gebeurt in ons dorp en de buurtschappen. Dit doen we vanaf zondag 29 maart tot Pasen,
12 april. Je kunt nog steeds meedoen aan deze estafette door je in te schrijven via een formulier op deze link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAALi_CnpUQkR
KMTVNMlEzR0tPUzVQVkJMMFI1VEdSWC4u
Je krijgt informatie over vragen als: Hoe zou je een uur in gebed kunnen doorbrengen? Waarvoor zou je voorbede
kunnen doen? En ook ontvang je wat motiverende gedachten en /of Bijbelgedeelten. Binnen het Alpha-team hebben
we wat ‘ge-appt’ en gemaild over dit idee. Wij zouden het op prijs stellen als je mee doet. Uiteraard mag je op
meerdere dagen of meerdere uren inschrijven. Elke bijdrage stellen we op prijs!
Met hartelijke groet, namens het Alpha-team,
Gert van Herk, Tel 06-44730150

Dienst zondag 29 maart 2020, Terugkijken
Vanaf zondag 29 maart 2020 worden er kerkdiensten opgenomen en uitgezonden vanuit ‘De Kandelaar Holten’.
We trekken hierin als Dorpskerk en De Kandelaar gezamenlijk op. Dus alle drie protestantse voorgangers zullen bij
toerbeurt voorgaan. U kunt deze diensten volgen of terugkijken vanaf zondag 29 maart 2020 via Kerkdienstgemist.
Ga hiervoor naar: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933. Dit kan met de pc, laptop, tablet en smartphone.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933-Gereformeerde-kerk-de-Kandelaar
Let op elkaar
Het is belangrijk om in de hectiek van het coronavirus een beetje op elkaar te letten. De stroom aan verontrustende
berichten in de media, de afgekondigde maatregelen en het paniekgedrag kunnen overweldigend zijn en mensen
bang maken. Als gemeente van Jezus Christus wordt ons vaak verteld dat we niet bang hoeven te zijn. Maar we
blijven mensen. Het kan dan goed zijn op elkaar te letten. Pak de nieuwe kerkgids erbij en bel eens een gemeentelid
uit je straat of buurt op en vraag hoe het gaat, zowel geestelijk als praktisch.
Een telefoongesprekje kan soms veel betekenen.  We hebben al mooie voorbeelden gehoord, bijvoorbeeld bel eens
mensen die zondags altijd naast je in de bank of kort bij je in de buurt zitten!
De kerkenraad
Meeleven met elkaar door ……. 
Op woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur worden de kerkklokken geluid. Dit als teken van hoop en troost.
Plaats een brandende kaars in de vensterbank en geef een gezicht aan dit teken. Vanuit De Kandelaar roepen wij op,
elke woensdagavond vanaf het moment dat de klokken luiden, hieraan mee te doen! Ook wij doen mee!
Paasgroetenactie
De kaarten voor de Paasgroetenactie kunnen in de brievenbus bij de hoofdingang worden gedeponeerd.
Dit kan tot en met 19 april 2020. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor het meedoen!
Geen nieuwsbrief bij u in de buurt?
Voor de bezorging van de Nieuwsbrief en de extra edities hiervan, mogen de leden van De Kandelaar (of hun familie,
buren, kennissen) contact opnemen met Dick Beldman telf. (0548) 363348 of 06-13568202. Mensen zonder e-mail
kunnen hiervan gebruikmaken. Op deze manier blijven gemeenteleden op de hoogte van alles wat we publiceren.
Dick heeft indien nodig hulp van broer Richard.

Gemeente zijn:
Aandacht voor ambtsdragers
U kunt namen indienen bij de ambtsdragerscommissie of middels een brief in de brievenbus bij de ingang van de
kerk. Per september treden een aantal ambtsdragers terug. Als gemeente zien we graag deze functies weer vervuld.
U kunt hierbij ondersteunen door namen in te leveren. Dit kan nog tot en met vrijdag 3 april 2020.
De volgende functies binnen de kerkenraad vallen vrij:
Diaken, Jeugdouderling, Ouderling kerkrentmeester, Ouderling 1e scriba, Ouderling taakgroep gemeentezorg,
Ouderling taakgroep gemeenteontwikkeling.
De ambtsdragerscommissie bestaat uit de heer G.W. (Gerrit) Hulsman, mevrouw H.L. (Heleen) Haverslag – van
Beuzekom, mevrouw R.J. (Joke) Faber – Jansen, mevrouw B.A. (Betsy) Beldman – Beldman en de heer M.L. (Marc) van
der Duin. De commissie wordt aangevuld met de gemeenteleden Fenny Rietman en Henk Beldman.
Het College van Kerkrentmeesters voorziet in de eigen vacature.
Nieuwe kerkgids niet ontvangen?
Gemeenteleden die het Holtens Kerknieuws via de e-mail ontvangen of gemeenteleden die het Holtens Kerknieuws
per post ontvangen, kunnen de nieuwe kerkgids bij de kosters ophalen. Dat is nu lastig, maar zodra de deuren van
onze kerk weer open mogen, kunt de de gids verkrijgen.
Stille Week
In de liturgie voorbereiding voor de Stille Week in het vroege voorjaar konden we werkelijk nog niet vermoeden wat
er allemaal komen zou in de weken die volgden. De liturgieën voor de Stille Week waren afgerond. Vanaf het
moment dat het kabinet zich had uitgesproken over de maatregelen werd alles anders. Wij als Stille Weekcommissie
konden niet anders dan de adviezen opvolgen. Om toch op een gepaste wijze naar Pasen toe te leven is het besluit
genomen dat we via het kanaal van de techniek ons kunnen voorbereiden op Pasen zij het in een sterk gewijzigde
vorm. In de Stille week zal elke avond een uitzending verzorgd worden met daarin een kort moment van stilte,
muziek, gebed, schriftlezing en een overweging.
Wim Beldman
PaasChallenge
In april is het Pasen. Holten is met Pasen druk met de paasvuren maar Pasen gaat in de kerk om de kruisiging van
Jezus en Zijn wederopstanding. Op zaterdag 11 april van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een PaasChallenge voor
jeugd van 12 tot 16 jaar. We doen verschillende opdrachten, van het oplossen van puzzels tot fysieke uitdagingen. 
Het spel zou dit jaar lijken op een mix van 'Wie is de Mol?' en 'Weerwolven'. Het programma is iets omgegooid, wij
als groep zit ieder in zijn eigen huis en hebben contact met elkaar via digitale kanalen. Als jij mee wilt doen moeten
we jou wel toevoegen: Laat het weten via de WatchApp groep "Tieneravond" of via de
mail activiteiten@kandelaarholten.nl.
Geven met de Givt-app, ook nu!
In De Kandelaar werken we al een tijdje tot volle tevredenheid met de Givt-app. De makkelijke methode om uw
bijdrage aan collectes te doen met uw smartphone. Het is eenvoudig en het werkt prima. Juist nu kerkdiensten alleen
maar online worden gehouden, is het zeer welkom als u toch geeft aan de geplande collectes. Alle informatie is
beschikbaar via www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/. Als we kerkdiensten gaan uitzenden via
www.kerkdienstgemist.nl, ziet u op de pagina van onze kerk (te vinden via Kandelaar Holten) het icoontje van de
Givt.app. Als u daar op klikt komt er een scherm waar u een bedrag kunt invullen en met de QR-code van de Givt-app
kunt geven. Bent u al vertrouwd met Givt dan kunt u op elk moment uw bijdrage geven.
Wat doet ViaVie Welzijn?
Beste vrijwilligers,
We bevinden ons allemaal in een rare, vreemde, spannende tijd. Sommigen van ons mogen niet werken, anderen
werken vanuit huis. En de mensen uit de zorg moeten zelfs de deur uit om hun plicht te voldoen, daar nemen we
allemaal ons petje voor af!!!! ViaVie welzijn werkt vanuit huis. Nu iedereen aan huis gekluisterd is en zeker de

ouderen, de kwetsbaren, wordt het wereldje klein en kunnen we ons voorstellen dat een contact zeer welkom is.
Vandaar dat we begonnen zijn met een nieuw initiatief, zie de info hieronder. Mocht je mensen kennen die graag een
belcontact willen laat het ons weten. Stuur de mail ook gerust door naar je andere contacten. Samen staan we
sterk!!! Dank voor je medewerking en heel veel sterkte de komende tijd allemaal.
Bel maatjes:
Ook in Rijssen-Holten zijn er mensen die helaas de deur niet uit kunnen of mogen. Daarnaast mogen zij ook geen
bezoek ontvangen en gaan de dagelijkse activiteiten niet door. Daarom willen wij starten met het bellen van deze
mensen. Gewoon een gezellig dagelijks praatje zodat deze mensen toch contact kunnen hebben met de
buitenwereld. Wil jij ons helpen hiermee? Meld je dan aan als “belmaatje”! We horen graag van je.
Ook willen we heel graag in contact komen met mensen die gebeld willen worden. Weet je iemand? Geef het aan ons
door en wij gaan de koppelingen maken. Aanmelden kan via spv@viaviewelzijn.nl.
– Woensdagavond luiden de kerkklokken van 19.00 uur tot 19.15 uur;
Plaats een brandende kaars voor het raam.
– Omzien naar elkaar vinden we in deze tijd extra belangrijk! Doet u mee?
Leef mee met de mensen in uw straat of omgeving.
– De Diaconie van De Kandelaar werkt samen met de Dorpskerk en met ViaVie.
Ook zij helpen bij het omzien naar elkaar!
Agenda
– Vrijdag 3 april 2020, Sluitingsdatum kopij Holtens Kerknieuws 20.00 uur;
– Maandag 6 april 2020, CvK Verkoop collectebonnen 19.15 uur – 19.45 uur, gaat niet door.
– Maandag 6 april 2020, College van Kerkrentmeesters, 19.30 uur, gaat niet door.
– Maandag 6 april 2020, Diaconie, 20.00 uur, gaat niet door.
– Vrijdag 10 april 2020, Goede Vrijdagdienst Dorpskerk 19.00 uur, gaat niet door.
– Vrijdag 10 april 2020, V&T paascantate “Christ lag in Todes Banden” Dorpskerk 20.15 uur, gaat niet door.
– Maandag 20 april 2020, Kleine Kerkenraad, 20.00 uur, gaat niet door.

ten.nl.
Stille Week
In de liturgie voorbereiding voor de Stille Week in het vroege voorjaar konden we werkelijk nog niet vermoeden wat er allemaal komen zou in de weken die volgden. De liturgieën voor de Stille Week waren afgerond. Vanaf het moment dat het kabinet zich had uitgesproken over de maatregelen werd alles anders. Wij als Stille Weekcommissie konden niet anders dan de adviezen opvolgen. Om toch op een gepaste wijze naar Pasen toe te leven is het besluit genomen dat we via het kanaal van de techniek ons kunnen voorbereiden op Pasen zij het in een sterk gewijzigde vorm. In de Stille week zal elke avond een uitzending verzorgd worden met daarin een kort moment van stilte, muziek, gebed, schriftlezing en een overweging.
Wim Beldman


Paasgroetenactie
De kaarten voor de Paasgroetenactie kunnen in de brievenbus bij de hoofdingang worden gedeponeerd.
Dit kan tot en met 19 april 2020. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en voor het meedoen!

Geven met de Givt-app, ook nu!
In De Kandelaar werken we al een tijdje tot volle tevredenheid met de Givt-app. De makkelijke methode om uw bijdrage aan collectes te doen met uw smartphone. Het is eenvoudig en het werkt prima. Juist nu kerkdiensten alleen maar online worden gehouden, is het zeer welkom als u toch geeft aan de geplande collectes. Alle informatie is beschikbaar via www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/. Als we kerkdiensten gaan uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl, ziet u op de pagina van onze kerk (te vinden via Kandelaar Holten) het icoontje van de Givt.app. Als u daar op klikt komt er een scherm waar u een bedrag kunt invullen en met de QR-code van de Givt-app kunt geven. Bent u al vertrouwd met Givt dan kunt u op elk moment uw bijdrage geven.
Gebed in en voor Holten, gebedsestafette, doe ook mee!
We leven in een bijzondere tijd. De tijd voor Pasen en in een tijd van ‘Corona-crises’. Veel bijeenkomsten en contacten kunnen in de gemeenten en kerken van Holten niet meer. Gelukkig kijken veel mensen naar elkaar om met praktische hulp. Dit is ook een goed moment om te bidden voor elkaar. Op weg naar Pasen is inkeer en bezinning altijd een thema. De liturgische kleur is dan ook paars in deze veertigdagen tijd. En juist nu leven er ook veel zorgen, kennen mensen onzekerheden en zijn mensen bang dat zij of hun geliefden ziek worden. Een goed moment om elkaar te dragen in gebeden. Het idee is om samen te bidden voor elkaar. Dit kan ook door de gebedsestafette.
Een uur bidden voor alles wat er gebeurt in ons dorp en de buurtschappen. Dit doen we vanaf zondag 29 maart tot Pasen, 12 april. Je kunt meedoen aan deze estafette door je in te schrijven via een formulier op deze link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAALi_CnpUQkR
KMTVNMlEzR0tPUzVQVkJMMFI1VEdSWC4u
Je krijgt informatie over vragen als Hoe zou je een uur in gebed kunnen doorbrengen?
Waarvoor zou je voorbede kunnen doen?
En ook ontvang je wat motiverende gedachten en/of Bijbelgedeelten.
Binnen het Alpha-team hebben we wat ‘ge-appt’ en gemaild over dit idee.
Wij zouden het op prijs stellen als je mee doet.
Uiteraard mag je op meerdere dagen of meerdere uren inschrijven.
Elke bijdrage stellen we op prijs!
Met hartelijke groet, namens het Alpha-team,
Ds. Gert van Herk Tel. 06-44730150


Wat doet ViaVie Welzijn?
Beste vrijwilligers,
We bevinden ons allemaal in een rare, vreemde, spannende tijd. Sommigen van ons mogen niet werken, anderen werken vanuit huis. En de mensen uit de zorg moeten zelfs de deur uit om hun plicht te voldoen, daar nemen we
allemaal ons petje voor af!!!! ViaVie welzijn werkt vanuit huis. Nu iedereen aan huis gekluisterd is en zeker de ouderen, de kwetsbaren, wordt het wereldje klein en kunnen we ons voorstellen dat een contact zeer welkom is. Vandaar dat we begonnen zijn met een nieuw initiatief, zie de info hieronder. Mocht je mensen kennen die graag een belcontact willen laat het ons weten. Stuur de mail ook gerust door naar je andere contacten. Samen staan we sterk!!! Dank voor je medewerking en heel veel sterkte de komende tijd allemaal.

 

E-flits – juli 2020 –  

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio. De flits van juli verschijnt vroeg, omdat er relevante actuele ontwikkelingen zijn.
—————————————————————————————————-

Commissaris van de koning
Commissaris van de koning Andries Heidema heeft een videoboodschap ingesproken voor kerkenraden. Hij vraagt daarin op elkaar te letten en om te blijven binnen de grenzen van de veiligheid. Klik hier voor de videoboodschap. 


Webinar kerkenraden
Een kleine honderd mensen hebben zich gemeld voor een webinar over ‘Onze gemeente in de anderhalve-meter-samenleving’. Het gaat om een digitale presentatie van drie classes (Overijssel-Flevoland, Utrecht en Groningen-Drenthe) over het gemeentewerk komend seizoen. Deelnemers kunnen kiezen voor deelname op dinsdag 30 juni of donderdag 2 juli. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. Klik hier.


Reserveringen
Kerkelijke gemeenten maken gecontroleerd gebruik van de verruimingen om kerkdiensten te houden tot honderd mensen vanaf 1 juli. In Genemuiden is een man die een speciaal reserveringssysteem heeft ontwikkeld. Wie weet past het andere gemeenten. De ict-bouwer is bereikbaar onder: leroyvandijk96@gmail.com.  


Webinar dorpskerken
Kerk-zijn in een dorp met weinig voorzieningen brengt specifieke (on)mogelijkheden en vragen met zich mee. Wil je hier eens over doorpraten met andere dorpskerken? Geef je dan op voor de digitale netwerkbijeenkomst op 25 juni om 11 uur. Gespreksleider is Jacobine Gelderloos. Opgave en meer informatie: j.gelderloos@protestantsekerk.nl

Loopbaanperspectief
De Protestantse Kerk gaat alle classes langs om met enkele predikanten na te denken over de toekomst van het predikantschap in het kader van het project ‘Vitale roeping’. In Dalfsen vond onlangs de inventarisatie voor Overijssel-Flevoland plaats. Er werd gewezen op een mogelijke verbreding van het loopbaanperspectief van de predikanten. Klik hier.

Nieuwe afgevaardigden
In lijn met de classicale vergadering gaat het breed-moderamen gericht nieuwe leden zoeken voor de classis Overijssel-Flevoland. Er wordt vooral gelet op meer inbreng van jonge mensen en van vrouwen. Klik hier.

Pastor na de coronacrisis
De teksten van het webinar ‘De pastor in en na de coronacrisis’ zijn beschikbaar en ook de beelden zijn te bekijken. Er zijn bijdragen van ds. Ilonka Terlouw, Tollebeek; ds. Klaas van der Kamp, classispredikant; en ds. Wilbert Dekker, Kampen. Je kunt de presentaties ook op film terugzien (50 minuten). Klik hier voor de complete informatie en doorklikmogelijkheden. 

Jaarboek
Er is een nieuw jaarboek van de Protestantse Kerk. Daarin staan adresgegevens van pastores en kerkelijke gremia. Preses Marco Batenburg presenteerde het bij de synode van 19 juni, die vanaf vier locaties werd gehouden. Er volgen nog berichten hoe men het jaarboek kan aanschaffen.

Werkgemeenschappen
Enkele werkgemeenschappen bezinnen zich op de benadering van een nieuw seizoen na de zomer. Er zijn ideeën om zoom te blijven inzetten om in de vorming andere doelgroepen te bereiken, ideeën om het kringwerk in grote kerkzalen te programmeren en andere non-conventionele benaderingen. Voor een voorbeeld van zo’n gesprek: Klik hier.

Regionale omroepen
De regionale omroepen RTV-Oost en Omroep-Flevoland ronden de uitzending van de kerkdiensten af, die ze tijdens de coronadiensten wekelijks uitzonden. Er waren 34 uitzendingen gecoördineerd door de classis Overijssel-Flevoland. Hieronder kan men klikken om een impressie te krijgen. Zie:
15 maart: Heino (PKN/RKK) / Urk (Hervormd), 22 maart:  Gramsbergen (PKN /Syrisch-Orthodox) / Biddinghuizen (PKN); 29 maart: Broederenkerk Deventer (RKK en GKV) / Pijler (Evangelisch); 05 april: Weldam (Anglicaans / PKN) / Almere Buiten (PKN); 12 april: St. Jansklooster (GKV en Leger des Heils) / Emmeloord (RKK); 19 april: Nijverdal (VEG) / Zeewolde (PKN); 26 april: Kampen (luthers en islam) / Dronten (PKN); 03 mei: Haaksbergen (Joods en PKN) / Almere (LdH); 10 mei: Slagharen (RKK en PKN) / Dronten (3-G); 17 mei: Deventer (Russisch-Orthodox en CGK) / Lelystad (baptisten); 21 mei: Staphorst Rank (Herv en Geref) / Urk (CGK); 24 mei: Hengelo (Syrisch-Orthodox en PKN) / Almere Buiten (Wegwijzer); 31 mei: Giethoorn (DG en RKK) / Lelystad (Vrijzinnig); 07 juni: Steenwijk (RKK en PKN) / Emmeloord (PKN diverse dorpen); 14 juni: Hardenberg Baalder (GKV en PKN) / Almere-Stad (RKK); 21 juni: Wijhe (PKN en RKK) / Emmeloord (GKV); 28 juni: Almelo (Baptisten en migranten) / Almere (Rafaël).

www.klaasvanderkamp.nl
volg ons kerkelijk nieuws