Samengaan

2c-Verslag-gemeenteavond-donderdag-16-september-2021

Procesvoorstel richting samengaan van de Dorpskerk en De Kandelaar

Afgelopen maandag hebben onze voorzitters de eerste toelichting gegeven op het plan van de kerkenraden om te komen tot een protestantse gemeente te Holten. Deze toelichting is nog steeds te zien op kerkdienstgemist.nl Op woensdag 9 december om 20.00 uur gaan we in op jullie reacties en opmerkingen. Die uitzending is vanuit ‘De Kandelaar’. Ondertussen zien we jullie reacties met belangstelling tegemoet. Reacties kun je insturen tot en met 29 november.

We herhalen nog even ons voorstel:

Welke weg zien we als kerkenraden voor ons!?

We willen deze weg graag samen lopen; dus met inbreng van iedereen die wil meedenken en suggesties of aanmerkingen heeft. We hopen met elkaar een geloofsgemeenschap vorm te geven waar we samen enthousiast over worden. Een fusiebegeleidingsgroep of ook wel fusieontwikkelgroep zal ons als gemeenten gaan helpen die weg met elkaar te gaan lopen. Het idee is dat deze groep ons gaat helpen om het proces van samengaan met ons te ontwikkelen. In dit proces zullen we gezamenlijk een toekomstbeeld gaan vormen van een geloofsgemeenschap:

  1. Waar de goedheid van God wordt gevierd

  2. Waar gelovigen worden gestimuleerd in hun geloofsontwikkeling

  3. Die aantrekkelijk is voor buitenstaanders

  4. Die relevant is voor Holten, dienstbaar aan de lokale samenleving

Het zal duidelijk zijn dat deze groep externe begeleiding en deskundigheid nodig heeft om dit proces met ons allen te doorlopen. Samen een toekomstbeeld ontwikkelen is de kern van het proces. Dus: iedereen kan meepraten en meedenken!

Daar omheen zullen we ook organisatorische stappen moeten zetten om dichter bij elkaar te komen. Er zal een soort van dagelijks bestuur moeten zijn om de fusieontwikkelgroep /fusiebegeleidingsgroep te helpen uitvoeren wat zij vindt wat er gedaan moet worden. Bovendien moeten we kijken naar wat mogelijk al wel samen kan of moet. Nu werken we al samen rond gezamenlijke communicatie en gezamenlijk vieren, en ook binnen het jeugdwerk (JPF= jeugdplatform) en veel diaconale acties is er de nodige samenwerking. Dit zou uitgebreid kunnen worden met gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen een of twee keer per jaar en dergelijke.

Op enig moment zal er ook een besluit tot fusie genomen moeten worden. En dit besluit wordt in elke kerk/gemeente genomen volgens de eigen procedure. Wanneer dit besluit door beide gemeenten/ kerken is genomen en vastgelegd is er sprake van fusie tot Protestantse Gemeente te Holten.

Het meest belangrijke is dus het samen ontwikkelen van een toekomstbeeld van een geloofsgemeenschap in Holten. Wij verwachten en hopen dat jij en u hieraan mee gaan doen!!

Namens de beide kerkenraden, het gezamenlijk moderamen

Nu heb jij het woord, nu bent u aan zet!!

Voor nu hebben we voor jou en voor u twee vragen

en we ontvangen graag jouw reactie hoe die er ook uitziet!

Graag inleveren voor 28 november

  1. Kun jij/jullie je vinden in het idee om samen een beeld van de geloofsgemeenschap te ontwikkelen begeleid door een fusieontwikkelgroep/ fusiebegeleidingsgroep?

Als dit wordt ingevuld door meerdere huisgenoten, zijn meerdere reacties mogelijk

Opmerkingen/vragen

Eventueel naam/namen en adres

  1. Zijn de vier aspecten waar we mee aan de slag willen voldoende?

Of moet er nog een ander thema/ aspect aan worden toegevoegd?

Reacties kun je inleveren bij

Voor de Dorpskerk: bij de scriba: Gerrie Jansen-Brinkman

Adres: Jeurlinksweg 18, of Kerkelijk Bureau Boschkampstraat 6

Of mail scriba.hervormdholten@outlook.com

Voor De Kandelaar: bij de scriba, Alex de Leeuw van Weenen

Adres: Erve Joost 27 7451 VP Holten

Of mail: scriba@kandelaarholten.nl

Inleveren bij voorkeur via de mail.

U mag het ook op bovengenoemde adressen in de brievenbus stoppen